Overslaan en naar de inhoud gaan

Leveringsvoorwaarden

 

Onderaan deze pagina kunt u de leveringsvoorwaarden als PDF downloaden.

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

UITGEVERIJ UNIEBOEK | HET SPECTRUM BV

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 30083518

Houten, 1 januari 2010.

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna ook wel “algemene voorwaarden”, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv en Afnemer.

1.2 Onder Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv, hierna ook wel te noemen “Unieboek | Het Spectrum”, wordt verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd en kantoorhoudende te 3994 DK Houten aan de Papiermolen 14-24 aldaar, alsmede de door haar gedreven handelsnamen. Unieboek | Het Spectrum is digitaal te bereiken via info@unieboekspectrum.nl. Unieboek | Het Spectrum is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht en omstreken onder nummer 30083518. Het BTW nummer van Unieboek | Het Spectrum is NL 0019.93.987 B.01.

1.3 Onder Afnemer wordt verstaan iedere bezoeker van de website(s) van Unieboek | Het Spectrum en/of elke natuurlijke of rechtspersoon die een (of meerdere) product(en), waaronder downloads, koopt bij Unieboek | Het Spectrum. Een Afnemer die een natuurlijk persoon is en uitsluitend voor niet professioneel gebruik, c.q. privé-gebruik, een of meerdere product(en) koopt, zal hierna ook wel worden aangeduid als “Consument”.

1.4 Bij de levering van boeken in de zin van de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) geldt in het bijzonder dat de Afnemer zich verplicht de Wet op de vaste boekenprijs na te leven indien hij de boeken doorverkoopt aan een eindafnemer in de zin van de Wvbp.

1.5 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer zijn niet van toepassing, tenzij deze door Unieboek | Het Spectrum uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.6 Een uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Unieboek | Het Spectrum van een afwijking van deze algemene voorwaarden is voor Unieboek | Het Spectrum slechts bindend voor die ene specifieke transactie.

1.7 Unieboek | Het Spectrum is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn dan ook op reeds gesloten overeenkomsten van toepassing, behoudens voor zover zulks in strijd met de redelijkheid en billijkheid is. Unieboek | Het Spectrum zal de Afnemer tijdig hiervan in kennis stellen. Indien de Afnemer van mening is dat de wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dan dient hij Unieboek | Het Spectrum hiervan binnen 5 werkdagen na de in kennis stelling te berichten, bij gebreke waarvan Afnemer zich met de wijzigingen akkoord heeft verklaard.

1.8 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Unieboek | Het Spectrum en Afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen in acht worden genomen.

2.1 Alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend en geschieden onder het voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Unieboek | Het Spectrum is nimmer verplicht om een overeenkomst te sluiten met een Afnemer.

2.2 Acceptatie van een vaste offerte bindt Unieboek | Het Spectrum slechts indien het desbetreffend bericht van de Afnemer haar binnen tien dagen na die waarop de offerte werd gedateerd, heeft bereikt. Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de geldigheidsduur zoals vermeld bij die specifieke aanbieding.

2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Unieboek | Het Spectrum garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst, tenzij de afwijking dusdanig is dat het product niet (meer) beantwoordt aan hetgeen Afnemer daarvan redelijkerwijs had mogen verwachten in welk geval de Afnemer de overeenkomst kan ontbinden binnen redelijke tijd.

3.1 Unieboek | Het Spectrum behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, indien tussen de datum van de overeenkomst en de datum van de levering een tijdspanne is gelegen van meer dan zes maanden, een verhoging van kostprijsfactoren als lonen en materialen volledig door te berekenen aan de Afnemer. Indien de Afnemer evenwel een consument is, dan heeft deze het recht de overeenkomst te ontbinden in geval de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst. Het gestelde in dit artikel-lid is eveneens van toepassing op zgn. repetitie-orders, welke niet zijn uitgevoerd binnen zes maanden na het verstrekken van de eerste opdracht.

3.2 Alle prijzen van het product zelf zijn in Euro's en inclusief omzetbelasting, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. In geval van verzending worden de bijkomende kosten duidelijk naar de Afnemer toe gecommuniceerd en maken alsdan onderdeel uit van de koopprijs. Indien het bestelde product op verzoek van de Afnemer buiten Nederland wordt geleverd, dan is de Afnemer verantwoordelijk voor betaling van de eventueel verschuldigde (extra) omzetbelasting of invoerrechten.

3.3 De Afnemer is de prijs verschuldigd die Unieboek | Het Spectrum aan de Afnemer heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, dat wil zeggen fouten waarvan de Afnemer in alle redelijkheid had kunnen vermoeden dat er een vergissing in het spel was, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Unieboek | Het Spectrum worden gecorrigeerd, in welk geval de Afnemer het recht heeft de overeenkomst te ontbinden zonder dat Unieboek | Het Spectrum gehouden is tot het betalen van schadevergoeding.

4.1 De door Unieboek | Het Spectrum opgegeven levertijd wordt zoveel mogelijk nagekomen, doch geldt slechts als indicatie en niet als een fatale termijn. Overschrijdingen van de levertijd ontslaat de Afnemer niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Bij niet tijdige levering zal de Afnemer bij aangetekend schrijven Unieboek | Het Spectrum in gebreke stellen en Unieboek | Het Spectrum een redelijke termijn vergunnen om alsnog na te komen. Slechts indien Unieboek | Het Spectrum ook binnen die redelijke termijn niet nakomt, heeft de Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehoudenheid van Unieboek | Het Spectrum tot het vergoeden van enige schade.

4.2 Indien het gaat om een consumentenkoop op afstand bedraagt de levertijd maximaal dertig dagen. Indien Unieboek | Het Spectrum niet binnen die periode kan leveren, dan zal Unieboek | Het Spectrum dit kenbaar maken aan de Afnemer. De Afnemer heeft vervolgens het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden zonder gehoudenheid van Unieboek | Het Spectrum tot het vergoeden van enige schade.

4.3 Indien niet anders overeengekomen geschiedt de levering van goederen voor rekening van de Afnemer. Indien de Afnemer een product bij Unieboek | Het Spectrum bestelt en dit niet afhaalt maar (thuis) geleverd wil krijgen, kan Unieboek | Het Spectrum aan dit verzoek gehoor geven. De levering geschiedt dan voor kosten van de Afnemer en vindt in beginsel plaats op het door de Afnemer tijdens de totstandkoming van de overeenkomst daartoe opgegeven adres. Aan leveringen in het buitenland kan Unieboek | Het Spectrum nadere voorwaarden stellen.

4.4 De Afnemer is verplicht de goederen direct na gereedkoming resp. mededeling van Unieboek | Het Spectrum dat ze ter beschikking van de Afnemer staan, in ontvangst te nemen. Dit geldt eveneens voor gedeelten van orders. Vanaf dat moment is Unieboek | Het Spectrum tot het factureren van de betreffende goederen gerechtigd.

4.5 Moeten de goederen als gevolg van niet-tijdige afname door de Afnemer geheel of gedeeltelijk door Unieboek | Het Spectrum worden opgeslagen, dan zullen de kosten van opslag, alsmede die van verzekering van de goederen aan Afnemer in rekening worden gebracht. De bepalingen 4.4 en 4.5 gelden niet voor consumenten die via webshop bestellingen plaatsen.

5.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, zulks zonder compensatie, verrekening en zonder aftrek van kosten of kortingen, met dien verstande dat in geval van koop via één van de door Unieboek | Het Spectrum beheerde webshops geldt dat betaling dient te geschieden via de in de webshop aangeboden betaalmethoden. Door het enkel verstrijken van deze termijn is de Afnemer in verzuim.

5.2 Indien op kortere termijn betaling plaatsvindt, kan hieraan geen recht op korting worden verleend, tenzij Unieboek | Het Spectrum hiermee van te voren uitdrukkelijk akkoord gaat.

5.3 Betalingen worden steeds geacht te zijn geschied ter voldoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste openstaande factuur.

5.4 Indien Afnemer niet binnen genoemde termijn betaalt, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Unieboek | Het Spectrum zonder enige nadere ingebrekestelling het recht om vanaf de vervaldatum over het uitstaande bedrag een rente in rekening te brengen van 1,5 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand geldt. Indien de Afnemer in gebreke blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen gegeven worden, in welk geval de Afnemer naast het alsdan verschuldigde totaal bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag en van eventuele kosten, zulks onverminderd het recht van Unieboek | Het Spectrum de werkelijk geleden schade te vorderen.

5.5 In geval van niet-tijdige betaling heeft Unieboek | Het Spectrum het recht de levering op te schorten ook terzake producten uit hoofde van een andere overeenkomst met dezelfde Afnemer.

6.1 Onverminderd de rechten van Unieboek | Het Spectrum op basis van de wet is Unieboek | Het Spectrum gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de Afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de Afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Unieboek | Het Spectrum omstandigheden ter kennis komen die Unieboek | Het Spectrum goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Unieboek | Het Spectrum bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie), alsmede in geval van faillissement van de Afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de Afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de Afnemer, staking van de activiteiten, of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.2 Indien er sprake is van een consumentenkoop op afstand, bijvoorbeeld een bestelling door een consument via de internet-site van Unieboek | Het Spectrum, overeenkomstig artikel 7: 46 a t/m j BW, heeft de consument het recht om binnen een periode van 7 werkdagen na ontvangst van de levering zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden. Indien door Unieboek | Het Spectrum niet is voldaan aan de informatieplicht uit artikel 7: 46C lid 2 BW, bedraagt deze termijn 3 maanden, tenzij Unieboek | Het Spectrum de informatie alsnog correct aandraagt. De dag nadat alsnog door Unieboek | Het Spectrum aan de informatieplicht is voldaan, vangt de ontbindingstermijn van 7 werkdagen wederom aan. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij Unieboek | Het Spectrum. De consument dient de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) terug te sturen en draagt daarvan de bewijslast, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken zijn gebruikt, bezwaard, op enige wijze beschadigd zijn geraakt en/of in geval van audio-, video- en/of computerprogrammatuur de verzegeling is verbroken, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. In geval van levering van producten die naar hun aard niet kunnen worden teruggezonden, waaronder mede wordt begrepen downloads, of tijdschriften bestaat eveneens geen recht op ontbinding op grond van dit artikel. Indien rechtsgeldig is ontbonden, bevestigt Unieboek | Het Spectrum na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief verzendkosten aan de consument wordt terugbetaald.

7.1 De door Unieboek | Het Spectrum geleverde goederen dienen terstond na aflevering door Afnemer gecontroleerd te worden op gebreken of tekorten.

7.2 Zichtbare gebreken of tekorten dient de Afnemer binnen vijf werkdagen na aflevering schriftelijk aan Unieboek | Het Spectrum te melden. Niet-zichtbare gebreken dient de Afnemer binnen vijf werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 45 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan leverancier. Indien de Afnemer een consument is, dan bedraagt de termijn 2 maanden na ontdekking van het gebrek. De Afnemer krijgt, indien reeds is betaald, gewoon zijn geld terug indien en zodra het product door Unieboek | Het Spectrum retour is ontvangen en de reclamering terecht is bevonden.

7.3 Geleverde producten kunnen slechts retour worden gezonden nadat daartoe door Unieboek | Het Spectrum voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend.

7.4 Er kan, onverminderd het in de Wet en/of het verder in deze Algemene Voorwaarden gestelde, niet worden gereclameerd wegens een gebrek in het product als er sprake is van slijtage welke als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

  • a. indien er na de aflevering veranderingen in of aan het product zijn aangebracht;
  • b. indien de Afnemer niet kan bewijzen dat hij het product bij Unieboek | Het Spectrum heeft gekocht;
  • c. indien de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; of
  • d. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

7.5 In geval van een gerechtvaardigde reclame is de aansprakelijkheid van Unieboek | Het Spectrum aldus beperkt, dat zij naar haar keus de goederen kan vervangen door andere goederen conform de bestelling, dan wel een door haar vast te stellen vergoeding in geld kan uitbetalen ter compensatie van de minderwaarde.

7.6 De totale aansprakelijkheid van Unieboek | Het Spectrum wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

7.7 Behoudens in geval van opzet of grove schuld zullen Unieboek | Het Spectrum of haar leidinggevende en ondergeschikten nimmer aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade veroorzaakt door het aan de reclame ten grondslag liggende gebrek, zoals arbeidsloon, aankoop van vervangende goederen door de Afnemer en bedrijfsschade voor deze.

7.8 Unieboek | Het Spectrum garandeert niet dat een willekeurige Cd-brander compatible is met de aangeboden digitale downloads en/of dat een gebrande Cd zal werken in alle Cdspelers.

8.1 Alle door Unieboek | Het Spectrum geleverde goederen blijven haar eigendom, totdat koper aan alle verplichtingen tegenover Unieboek | Het Spectrum, onverschillig uit welke rechtsverhouding deze zijn voortgekomen, heeft voldaan.

8.2 De betrokken goederen mogen niet aan derden worden verkocht, vervreemd, in eigendom tot zekerheid worden overgedragen en/of verpand totdat Afnemer aan al haar verplichtingen jegens Unieboek | Het Spectrum heeft voldaan.

8.3 Indien naar het oordeel van Unieboek | Het Spectrum de mogelijkheid bestaat, dat na aflevering Afnemer de verplichtingen jegens haar niet dan wel niet geheel zal nakomen, is zij gerechtigd afgifte van de goederen te vorderen, waartegen Afnemer zich niet kan verzetten.

8.4 De Afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Unieboek | Het Spectrum of een door Unieboek | Het Spectrum aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Unieboek | Het Spectrum haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

9.1 Onder informatiedragers worden verstaan alle fysieke en digitale producten in de meest ruime zin waarop gegevens zijn of kunnen worden vastgelegd.

9.2 Reproductie van informatiedragers, als ook reproductie van met behulp van deze informatiedragers vervaardigde goederen, is niet toegestaan, tenzij Unieboek | Het Spectrum daartoe schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

10.1 Elektronische publicaties worden geleverd conform de op de verpakking en/of op de bijgevoegde documentatie vermelde technische specificaties en toepassingsmogelijkheden. De software, die het product of de publicatie bevat, wordt daarbij aan de eindafnemer van de informatiedrager in licentie gegeven.

10.2 Wanneer de geleverde elektronische producten gebreken vertonen, heeft de Afnemer - naar keuze van Unieboek | Het Spectrum - het recht op herstel van het betreffende gebrek op het ter beschikking verkrijgen van een ander exemplaar van het elektronische product, dan wel restitutie van de betaalde prijs.

10.3 De Afnemer is verplicht om elektronische producten van Unieboek | Het Spectrum, die hij doorlevert aan derden, slechts in de oorspronkelijke consumentenverpakking, zoals deze door de uitgever wordt geleverd, en zonder wijzigingen van die verpakking of van de inhoud daarvan aan gebruikers of eindafnemers ter beschikking te stellen.

10.4 Unieboek | Het Spectrum is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik en/of de toepassing van de elektronische informatiedrager en/of van de daarop vastgelegde informatie behoudens voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Unieboek | Het Spectrum of haar leidinggevende ondergeschikten.

10.5 Indien de software van het elektronisch product is voorzien van technische beveiligingen, is het de gebruiker niet toegestaan deze te verwijderen.

10.6 Elektronische publicaties die door Unieboek | Het Spectrum worden aangeboden via netwerken worden geleverd onder uitdrukkelijke voorwaarde dat de gebruiker deze informatie uitsluitend gebruikt binnen de overeengekomen applicatie en binnen de vastgestelde periode, alsmede dat de gebruiker deze informatie niet doorlevert en/of ter beschikking stelt aan derden, geheel noch gedeeltelijk, noch in gewijzigde of aangepaste vorm, tenzij zulks is toegestaan op grond van dwingend rechtelijke wetgeving.

10.7 Het is de Afnemer en de gebruiker niet toegestaan kopieën te vervaardigen van de software die het product of de publicatie bevat, noch om deze te verspreiden via netwerken, noch om deze te verhuren of uit te lenen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Unieboek | Het Spectrum.

11.1 Indien Unieboek | Het Spectrum door overmacht wordt verhinderd de order uit te voeren, is zij gerechtigd de levering op te schorten tot de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan dan wel de order geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid, waaronder uitvoering van de order redelijkerwijs van Unieboek | Het Spectrum niet kan worden verlangd, waaronder begrepen: oorlog, staking, bedrijfsstoring, tekort aan grondstoffen, materialen en werknemers, ongevallen, transportmoeilijkheden, in gebreke blijven van leveranciers van Unieboek | Het Spectrum, mobilisatie, staat van beleg, quarantaine, epidemieën, onlusten en im- of exportbelemmeringen en andere belemmeringen door overheidsmaatregelen of voorschriften dan wel door weersomstandigheden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of in gebruikte communicatiesystemen en/of het niet beschikbaar zijn van de internetsite.

12.1 Unieboek | Het Spectrum respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Unieboek | Het Spectrum niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring, tenzij hiertoe uitdrukkelijk toestemming is verleend.

12.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Unieboek | Het Spectrum kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Unieboek | Het Spectrum en de door haar gedreven handelsnamen / merken worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor de totstandkoming en de afwikkeling van overeenkomsten, alsmede voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Unieboek | Het Spectrum. De online-bezoeker geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Unieboek | Het Spectrum is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, bijvoorbeeld wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Unieboek | Het Spectrum, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Unieboek | Het Spectrum is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

12.3 Unieboek | Het Spectrum verzamelt tevens niet-persoonlijke informatie over onze onlinebezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem.

12.4 Unieboek | Het Spectrum zal persoonsgegevens niet langer verwerken voor direct marketing doeleinden indien de betrokkene Unieboek | Het Spectrum daartoe verzoekt, bij voorkeur via info@unieboekspectrum.nl.

13.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Unieboek | Het Spectrum geleverde zaken of diensten, zoals auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Unieboek | Het Spectrum en/of haar leveranciers. De overeenkomst ziet derhalve op generlei wijze toe op de overdracht van enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van Unieboek | Het Spectrum en/of toeleveranciers op Afnemer. Ieder ander of verdergaand recht, dan overeengekomen, tot verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de producten is uitgesloten.

13.2 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.

13.3 Op alle gedownloade bestanden, waaronder muziek, software, tekst (gesproken en/of geschreven), afbeeldingen, etc. rust auteursrecht. Deze bestanden worden niet verkocht maar gesublicenseerd aan de Afnemer, ongeacht het gebruik van termen als “koop”, “verkoop”, “bestel”, etc. De sublicentie op deze digitale downloads is non-exclusief, nietoverdraagbaar, niet sub-licenseerbaar, beperkt en alleen bestemd voor gebruik binnen Nederland. De digitale bestanden mogen worden gedownload naar één enkele computer. De bestanden mogen op die computer ongelimiteerd worden afgespeeld. De bestanden mogen maximaal tien keer op Cd worden gebrand voor persoonlijk en niet commercieel gebruik.

14.1 Op de overeenkomst of op nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, in welke vorm en welke taal zij ook zijn of worden aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst of naar aanleiding van of in verband met nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, tussen partijen ontstaan zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.

14.3 In geval van aankoop via een van de door Unieboek | Het Spectrum beheerde webwinkels, kan een consument – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – ook een klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 3105310. Deze onafhankelijke commissie doet dan een uitspraak over het geschil, welke als bindend advies geldt. Wordt de consument (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) terugbetaald.

14.4 Indien de algemene voorwaarden van Unieboek | Het Spectrum ook in een vreemde taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend in geval van geschillen over de uitleg ervan.

 

Download Leveringsvoorwaarden