Overslaan en naar de inhoud gaan

5.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, zulks zonder compensatie, verrekening en zonder aftrek van kosten of kortingen, met dien verstande dat in geval van koop via één van de door Unieboek | Het Spectrum beheerde webshops geldt dat betaling dient te geschieden via de in de webshop aangeboden betaalmethoden. Door het enkel verstrijken van deze termijn is de Afnemer in verzuim.

5.2 Indien op kortere termijn betaling plaatsvindt, kan hieraan geen recht op korting worden verleend, tenzij Unieboek | Het Spectrum hiermee van te voren uitdrukkelijk akkoord gaat.

5.3 Betalingen worden steeds geacht te zijn geschied ter voldoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste openstaande factuur.

5.4 Indien Afnemer niet binnen genoemde termijn betaalt, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Unieboek | Het Spectrum zonder enige nadere ingebrekestelling het recht om vanaf de vervaldatum over het uitstaande bedrag een rente in rekening te brengen van 1,5 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand geldt. Indien de Afnemer in gebreke blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen gegeven worden, in welk geval de Afnemer naast het alsdan verschuldigde totaal bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag en van eventuele kosten, zulks onverminderd het recht van Unieboek | Het Spectrum de werkelijk geleden schade te vorderen.

5.5 In geval van niet-tijdige betaling heeft Unieboek | Het Spectrum het recht de levering op te schorten ook terzake producten uit hoofde van een andere overeenkomst met dezelfde Afnemer.