Overslaan en naar de inhoud gaan

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna ook wel “algemene voorwaarden”, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv en Afnemer.

1.2 Onder Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv, hierna ook wel te noemen “Unieboek | Het Spectrum”, wordt verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd en kantoorhoudende te 3994 DK Houten aan de Papiermolen 14-24 aldaar, alsmede de door haar gedreven handelsnamen. Unieboek | Het Spectrum is digitaal te bereiken via info@unieboekspectrum.nl. Unieboek | Het Spectrum is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht en omstreken onder nummer 30083518. Het BTW nummer van Unieboek | Het Spectrum is NL 0019.93.987 B.01.

1.3 Onder Afnemer wordt verstaan iedere bezoeker van de website(s) van Unieboek | Het Spectrum en/of elke natuurlijke of rechtspersoon die een (of meerdere) product(en), waaronder downloads, koopt bij Unieboek | Het Spectrum. Een Afnemer die een natuurlijk persoon is en uitsluitend voor niet professioneel gebruik, c.q. privé-gebruik, een of meerdere product(en) koopt, zal hierna ook wel worden aangeduid als “Consument”.

1.4 Bij de levering van boeken in de zin van de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) geldt in het bijzonder dat de Afnemer zich verplicht de Wet op de vaste boekenprijs na te leven indien hij de boeken doorverkoopt aan een eindafnemer in de zin van de Wvbp.

1.5 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer zijn niet van toepassing, tenzij deze door Unieboek | Het Spectrum uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.6 Een uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Unieboek | Het Spectrum van een afwijking van deze algemene voorwaarden is voor Unieboek | Het Spectrum slechts bindend voor die ene specifieke transactie.

1.7 Unieboek | Het Spectrum is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn dan ook op reeds gesloten overeenkomsten van toepassing, behoudens voor zover zulks in strijd met de redelijkheid en billijkheid is. Unieboek | Het Spectrum zal de Afnemer tijdig hiervan in kennis stellen. Indien de Afnemer van mening is dat de wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dan dient hij Unieboek | Het Spectrum hiervan binnen 5 werkdagen na de in kennis stelling te berichten, bij gebreke waarvan Afnemer zich met de wijzigingen akkoord heeft verklaard.

1.8 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Unieboek | Het Spectrum en Afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen in acht worden genomen.