Overslaan en naar de inhoud gaan

7.1 De door Unieboek | Het Spectrum geleverde goederen dienen terstond na aflevering door Afnemer gecontroleerd te worden op gebreken of tekorten.

7.2 Zichtbare gebreken of tekorten dient de Afnemer binnen vijf werkdagen na aflevering schriftelijk aan Unieboek | Het Spectrum te melden. Niet-zichtbare gebreken dient de Afnemer binnen vijf werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 45 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan leverancier. Indien de Afnemer een consument is, dan bedraagt de termijn 2 maanden na ontdekking van het gebrek. De Afnemer krijgt, indien reeds is betaald, gewoon zijn geld terug indien en zodra het product door Unieboek | Het Spectrum retour is ontvangen en de reclamering terecht is bevonden.

7.3 Geleverde producten kunnen slechts retour worden gezonden nadat daartoe door Unieboek | Het Spectrum voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend.

7.4 Er kan, onverminderd het in de Wet en/of het verder in deze Algemene Voorwaarden gestelde, niet worden gereclameerd wegens een gebrek in het product als er sprake is van slijtage welke als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

  • a. indien er na de aflevering veranderingen in of aan het product zijn aangebracht;
  • b. indien de Afnemer niet kan bewijzen dat hij het product bij Unieboek | Het Spectrum heeft gekocht;
  • c. indien de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; of
  • d. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

7.5 In geval van een gerechtvaardigde reclame is de aansprakelijkheid van Unieboek | Het Spectrum aldus beperkt, dat zij naar haar keus de goederen kan vervangen door andere goederen conform de bestelling, dan wel een door haar vast te stellen vergoeding in geld kan uitbetalen ter compensatie van de minderwaarde.

7.6 De totale aansprakelijkheid van Unieboek | Het Spectrum wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

7.7 Behoudens in geval van opzet of grove schuld zullen Unieboek | Het Spectrum of haar leidinggevende en ondergeschikten nimmer aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade veroorzaakt door het aan de reclame ten grondslag liggende gebrek, zoals arbeidsloon, aankoop van vervangende goederen door de Afnemer en bedrijfsschade voor deze.

7.8 Unieboek | Het Spectrum garandeert niet dat een willekeurige Cd-brander compatible is met de aangeboden digitale downloads en/of dat een gebrande Cd zal werken in alle Cdspelers.