Overslaan en naar de inhoud gaan

3.1 Unieboek | Het Spectrum behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, indien tussen de datum van de overeenkomst en de datum van de levering een tijdspanne is gelegen van meer dan zes maanden, een verhoging van kostprijsfactoren als lonen en materialen volledig door te berekenen aan de Afnemer. Indien de Afnemer evenwel een consument is, dan heeft deze het recht de overeenkomst te ontbinden in geval de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst. Het gestelde in dit artikel-lid is eveneens van toepassing op zgn. repetitie-orders, welke niet zijn uitgevoerd binnen zes maanden na het verstrekken van de eerste opdracht.

3.2 Alle prijzen van het product zelf zijn in Euro's en inclusief omzetbelasting, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. In geval van verzending worden de bijkomende kosten duidelijk naar de Afnemer toe gecommuniceerd en maken alsdan onderdeel uit van de koopprijs. Indien het bestelde product op verzoek van de Afnemer buiten Nederland wordt geleverd, dan is de Afnemer verantwoordelijk voor betaling van de eventueel verschuldigde (extra) omzetbelasting of invoerrechten.

3.3 De Afnemer is de prijs verschuldigd die Unieboek | Het Spectrum aan de Afnemer heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, dat wil zeggen fouten waarvan de Afnemer in alle redelijkheid had kunnen vermoeden dat er een vergissing in het spel was, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Unieboek | Het Spectrum worden gecorrigeerd, in welk geval de Afnemer het recht heeft de overeenkomst te ontbinden zonder dat Unieboek | Het Spectrum gehouden is tot het betalen van schadevergoeding.