Overslaan en naar de inhoud gaan

11.1 Indien Unieboek | Het Spectrum door overmacht wordt verhinderd de order uit te voeren, is zij gerechtigd de levering op te schorten tot de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan dan wel de order geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid, waaronder uitvoering van de order redelijkerwijs van Unieboek | Het Spectrum niet kan worden verlangd, waaronder begrepen: oorlog, staking, bedrijfsstoring, tekort aan grondstoffen, materialen en werknemers, ongevallen, transportmoeilijkheden, in gebreke blijven van leveranciers van Unieboek | Het Spectrum, mobilisatie, staat van beleg, quarantaine, epidemieën, onlusten en im- of exportbelemmeringen en andere belemmeringen door overheidsmaatregelen of voorschriften dan wel door weersomstandigheden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of in gebruikte communicatiesystemen en/of het niet beschikbaar zijn van de internetsite.