Overslaan en naar de inhoud gaan

8.1 Alle door Unieboek | Het Spectrum geleverde goederen blijven haar eigendom, totdat koper aan alle verplichtingen tegenover Unieboek | Het Spectrum, onverschillig uit welke rechtsverhouding deze zijn voortgekomen, heeft voldaan.

8.2 De betrokken goederen mogen niet aan derden worden verkocht, vervreemd, in eigendom tot zekerheid worden overgedragen en/of verpand totdat Afnemer aan al haar verplichtingen jegens Unieboek | Het Spectrum heeft voldaan.

8.3 Indien naar het oordeel van Unieboek | Het Spectrum de mogelijkheid bestaat, dat na aflevering Afnemer de verplichtingen jegens haar niet dan wel niet geheel zal nakomen, is zij gerechtigd afgifte van de goederen te vorderen, waartegen Afnemer zich niet kan verzetten.

8.4 De Afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Unieboek | Het Spectrum of een door Unieboek | Het Spectrum aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Unieboek | Het Spectrum haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.