Overslaan en naar de inhoud gaan

10.1 Elektronische publicaties worden geleverd conform de op de verpakking en/of op de bijgevoegde documentatie vermelde technische specificaties en toepassingsmogelijkheden. De software, die het product of de publicatie bevat, wordt daarbij aan de eindafnemer van de informatiedrager in licentie gegeven.

10.2 Wanneer de geleverde elektronische producten gebreken vertonen, heeft de Afnemer - naar keuze van Unieboek | Het Spectrum - het recht op herstel van het betreffende gebrek op het ter beschikking verkrijgen van een ander exemplaar van het elektronische product, dan wel restitutie van de betaalde prijs.

10.3 De Afnemer is verplicht om elektronische producten van Unieboek | Het Spectrum, die hij doorlevert aan derden, slechts in de oorspronkelijke consumentenverpakking, zoals deze door de uitgever wordt geleverd, en zonder wijzigingen van die verpakking of van de inhoud daarvan aan gebruikers of eindafnemers ter beschikking te stellen.

10.4 Unieboek | Het Spectrum is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik en/of de toepassing van de elektronische informatiedrager en/of van de daarop vastgelegde informatie behoudens voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Unieboek | Het Spectrum of haar leidinggevende ondergeschikten.

10.5 Indien de software van het elektronisch product is voorzien van technische beveiligingen, is het de gebruiker niet toegestaan deze te verwijderen.

10.6 Elektronische publicaties die door Unieboek | Het Spectrum worden aangeboden via netwerken worden geleverd onder uitdrukkelijke voorwaarde dat de gebruiker deze informatie uitsluitend gebruikt binnen de overeengekomen applicatie en binnen de vastgestelde periode, alsmede dat de gebruiker deze informatie niet doorlevert en/of ter beschikking stelt aan derden, geheel noch gedeeltelijk, noch in gewijzigde of aangepaste vorm, tenzij zulks is toegestaan op grond van dwingend rechtelijke wetgeving.

10.7 Het is de Afnemer en de gebruiker niet toegestaan kopieën te vervaardigen van de software die het product of de publicatie bevat, noch om deze te verspreiden via netwerken, noch om deze te verhuren of uit te lenen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Unieboek | Het Spectrum.