Overslaan en naar de inhoud gaan

4.1 De door Unieboek | Het Spectrum opgegeven levertijd wordt zoveel mogelijk nagekomen, doch geldt slechts als indicatie en niet als een fatale termijn. Overschrijdingen van de levertijd ontslaat de Afnemer niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Bij niet tijdige levering zal de Afnemer bij aangetekend schrijven Unieboek | Het Spectrum in gebreke stellen en Unieboek | Het Spectrum een redelijke termijn vergunnen om alsnog na te komen. Slechts indien Unieboek | Het Spectrum ook binnen die redelijke termijn niet nakomt, heeft de Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehoudenheid van Unieboek | Het Spectrum tot het vergoeden van enige schade.

4.2 Indien het gaat om een consumentenkoop op afstand bedraagt de levertijd maximaal dertig dagen. Indien Unieboek | Het Spectrum niet binnen die periode kan leveren, dan zal Unieboek | Het Spectrum dit kenbaar maken aan de Afnemer. De Afnemer heeft vervolgens het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden zonder gehoudenheid van Unieboek | Het Spectrum tot het vergoeden van enige schade.

4.3 Indien niet anders overeengekomen geschiedt de levering van goederen voor rekening van de Afnemer. Indien de Afnemer een product bij Unieboek | Het Spectrum bestelt en dit niet afhaalt maar (thuis) geleverd wil krijgen, kan Unieboek | Het Spectrum aan dit verzoek gehoor geven. De levering geschiedt dan voor kosten van de Afnemer en vindt in beginsel plaats op het door de Afnemer tijdens de totstandkoming van de overeenkomst daartoe opgegeven adres. Aan leveringen in het buitenland kan Unieboek | Het Spectrum nadere voorwaarden stellen.

4.4 De Afnemer is verplicht de goederen direct na gereedkoming resp. mededeling van Unieboek | Het Spectrum dat ze ter beschikking van de Afnemer staan, in ontvangst te nemen. Dit geldt eveneens voor gedeelten van orders. Vanaf dat moment is Unieboek | Het Spectrum tot het factureren van de betreffende goederen gerechtigd.

4.5 Moeten de goederen als gevolg van niet-tijdige afname door de Afnemer geheel of gedeeltelijk door Unieboek | Het Spectrum worden opgeslagen, dan zullen de kosten van opslag, alsmede die van verzekering van de goederen aan Afnemer in rekening worden gebracht. De bepalingen 4.4 en 4.5 gelden niet voor consumenten die via webshop bestellingen plaatsen.