Overslaan en naar de inhoud gaan

6.1 Onverminderd de rechten van Unieboek | Het Spectrum op basis van de wet is Unieboek | Het Spectrum gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de Afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de Afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Unieboek | Het Spectrum omstandigheden ter kennis komen die Unieboek | Het Spectrum goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Unieboek | Het Spectrum bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie), alsmede in geval van faillissement van de Afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de Afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de Afnemer, staking van de activiteiten, of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.2 Indien er sprake is van een consumentenkoop op afstand, bijvoorbeeld een bestelling door een consument via de internet-site van Unieboek | Het Spectrum, overeenkomstig artikel 7: 46 a t/m j BW, heeft de consument het recht om binnen een periode van 7 werkdagen na ontvangst van de levering zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden. Indien door Unieboek | Het Spectrum niet is voldaan aan de informatieplicht uit artikel 7: 46C lid 2 BW, bedraagt deze termijn 3 maanden, tenzij Unieboek | Het Spectrum de informatie alsnog correct aandraagt. De dag nadat alsnog door Unieboek | Het Spectrum aan de informatieplicht is voldaan, vangt de ontbindingstermijn van 7 werkdagen wederom aan. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij Unieboek | Het Spectrum. De consument dient de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) terug te sturen en draagt daarvan de bewijslast, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken zijn gebruikt, bezwaard, op enige wijze beschadigd zijn geraakt en/of in geval van audio-, video- en/of computerprogrammatuur de verzegeling is verbroken, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. In geval van levering van producten die naar hun aard niet kunnen worden teruggezonden, waaronder mede wordt begrepen downloads, of tijdschriften bestaat eveneens geen recht op ontbinding op grond van dit artikel. Indien rechtsgeldig is ontbonden, bevestigt Unieboek | Het Spectrum na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief verzendkosten aan de consument wordt terugbetaald.